Huishoudelijk reglement Kulturhus Oene
Algemene bepalingen
Artikel ‘1 lnhoud reqlement
Dit huishoudelijk reglement geldt aanvullend op de statuten van de Stichting Kulturhus Oene
13 mei 2011 (hierna: de statuten) en bevat:
a. Een bestuursreglement met bepalingen over de samenstelling en werkwijze van het
Stichtingsbestuur, bepalingen, vrijwilligersbeleid etc.
b. Een reglement verhuur ruimten met kaders en bepalingen in relatie tot de
beheersovereenkomst tussen de Stichting en de exploitant en eigenaar Triada, de
gemeente Epe, etc.
c. Een reglement gebruik gebouw en verschillende ruimten met bepalingen over rechten
en verplichtingen van gebruikers en bezoekers van de verschillende multifunctionele
ruimten etc.
A. Bestuursreglement
Artikel 3 Samenstellinq en wijze van benoemen
Zie artikel 3 van de statuten
Artikel 4 Taken en bevoeqdheden bestuur
Zie arlikel4 van de statuten
Artikel 5 Verqaderinqen bestuur
Zie Artikel 5 van de statuten
Artikel 6 Besluitvorminq bestuur
Zie Artikel 6 van de statuten
Artikel 7 Raadsleden en deelnemers
Zie artikel 11 van de statuten
Aftikel 8 Stichtinqsraad
Zie artíkel 12 van de statuten
Zie artikel l3 van de statuten
Artikel 10 Volmachten bestuur
1. De voorzitter/ penningmeester is bevoegd te beslissen over uitgaven tot€’1000,-.
Daarboven beslist het bestuur.
Artikel ’11 Vriiwilliqers
1. Personen die in opdracht van het bestuur werkzaamheden verrichten, komen in
beginsel niet in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding, tenzij het bestuur van de
stichting dit anders bepaalt.
K U LT U R H U S
OENE
B. Reglement verhuur ruimten etc.
Artikel’12 Verqunninqen
1. De sportzaal mag naast het gebruik voor sportactiviteiten tevens gebruikt worden
voor evenementen etc. waarbij maximaal de gelijktijdige aanwezigheid van 225
personen aanwezig mogen zijn;
2. De activiteiten moeten voldoen aan de gebruiksvergunning, de omgevingsvergunning
en het bestemmingsplan.
3. De huurder is en blijft verantwoordelijk voor de aanvraag van een evenementen
vergunning of de melding van een evenement naar de Stichting en de gemeente Epe.
4. Personen die verantwoordelijk zijn voor de pantry in het Kulturhus dienen een
lnstructie Verantwoord Alcoholschenken (lVA) met goed gevolg te hebben afgelegd
blijkend uit een daartoe afgegeven certificaat.
5. Tapvergunning
Artikel 13 Tarieven
Het bestuur stelt jaarlijks de tarieven vast voor gebruikers waar Triada geen
gebruikersovereenkomst mee heeft gesloten. De tarieven worden vermeld op de website van
de Stichting Kulturhus Oene.
Artikell4 Gebruik/huur-aanvraqen
1. Een aanvraag om gebruik c.q. huur van een ruimte verloopt op een door het bestuur
vastgestelde wijze welke door het bestuur kenbaar wordt gemaakt op de website van
de Stichting
2. Een aanvraag om gebruik c.q. huur bevat altijd de [zaal]ruimtes waarvoor de
aanvraag geldt. De centrale hal wordt niet verhuurd. Gebruikers moeten rekening
houden met incidenteel gebruik van de hal geregeld door het bestuur. Een aanvraag
om gebruik c.q. huur bevat de naam van één of meerdere personen, die
verantwoordelijk zijn voor een behoorlijke naleving van de toepassing zijnde
bepalingen en gedragsregels. Voor scholen gaan wij er vanuitdat de begeleidende
leerkracht verantwoordelijk is.
Artikel 15 lnroosterinq alqemeen
1 . De ruimten 3 en 4 zijn van maandag tot en met vrijdag tot 18.00 uur beschikbaar voor
de openbare Daltonschool De Bongerd. Voor de avonden en het weekend is de
stichting volledig vrij om deze ruimten ter beschikking te stellen aan
geïnteresseerden.
2. De stichting is volledig vrij om ruimte 5 aan geï’nteresseerden ter beschikking te
stellen tot het moment dat de eigenaar Triada met een vaste gebruiker een
gebruikersovereenkomst heeft gesloten.
3. Het bestuur is volledig vrij om de niet-verhuurde ruimten aan geïnteresseerden ter
beschikking te stellen. De hoofdgebruikers als bedoeld in artikel 11lid2 van de
statuten van de Stichting Kulturhus Oene kunnen in overleg met het bestuur
incidenteelbeschikken over de niet-verhuurde ruimten.
4. Voor zover het bestuur ruimten ter beschikking wil stellen aan geïnteresseerden en
voor de betreffende ruimte tegelijkertijd belangstelling bestaat, zal het bestuur bij zijn
K U LT U R H U S
OENE
keuze rekening houden met het doel van de stichting om het Kulturhus zoveel
mogelijk ten dienste te laten zijn van personen c.q. instellingen uit het dorp Oene.
Artikell6 Richtliineninqebruikqevinqsportzaal
1. Bij ingebruikgevingvandespoftzaal zal hetbestuurzoveel mogelijkdevolgende
richtlijnen hanteren:
2. Aanvragen voor aaneengesloten tijden/perioden gaan voor aanvragen voor gebroken
tijden/perioden [ang voor kort];
3. Aanvragen voor jeugd[teams](tot ’18 jaar) gaan tot 20.00 uur voor op aanvragen voor
senioren[teams];
Artikel 17 Looptiiden seizoen
Een seizoen loopt van ‘1 augustus van enig jaar tot en met 31 juli van het daarop volgende
laar.
Artikel 1B Annuleren huur
1. Vastgestelde verhuur kan niet geannuleerd worden.
C. Reglement gebruik gebouw en verschillende ruimten
Artikel í9 Alqemene bepalinqen
1. Zie bijlage Gedragsregels
Artikel 20 Biizondere bepalinqen qebruik sportzaal
1. De sportzaal mag nietvoorde begintijd van een reservering worden betreden.
2. De kleed- en doucheruimten zijn alleen toegankelijk voor gebruikers van de sportzaal.
Een verblijf in deze ruimten is niet langer toegestaan dan strikt noodzakelijke tijd voor
omkleden en douchen;
3. Gebruikers van de sportzaal die een sleutel hebben ontvangen van de Stichting
hebben de beschikking over de materialen die voor hen beschikbaar zijn gesteld en
zijn zelf verantwoordelijk voor het opbergen van de materialen in de daarvoor
bestemde plaats in de toestellenberging. Zij bewaken te allen tijde de vrije doorgang
naar de vluchtwegen;
4. De scheidingswanden tussen sporthal en podium mag alleen door de personen
worden bediend die hiertoe instructie van de Stichting hebben ontvangen.
Artikel 21 Biizondere bepalinqen qebruik pantrv
1. De pantry is vrij toegankelijk voor die personen die door de Stichting zijn
aangewezen. Voor alle overige personen is de pantry verboden;
2. De inkoop van alle dranken zal worden verzorgd via Dorpszicht Oene [“Post”] 3. De verkoopprijzen en verdeling van de opbrengsten worden jaarlijks door de Stichting
vastgesteld;
K U LT U R H U S
OENE
Artikel 22 Biizondere bepalinqen qebruik podium
L De gebruiker is vrij om gebruik te maken van de beschikbare apparatuur flicht en
geluidl voor zover deze door het bestuur beschikbaar is gesteld aan de betreffende
gebruiker.
2. De scheidingswand tussen podium en ruimte voor de muziekvereniging Vriendschap
mag alleen worden bediend door de personen die hiertoe instructie van de Stichting
hebben ontvangen. Zij zi)n er verantwoordelijk voor dat deze wand na gebruik van de
ruimte altijd weer wordt gesloten;
De scheidingswand tussen podium en hal mag alleen bediend worden door de personen die
hiertoe instructie van de Stichting hebben ontvangen.
Artikel 23 Biizondere bepalinqen centrale hal
De centrale hal is vrij toegankelijk , tenzij er activiteiten door het bestuur worden
georganiseerd.
Artikel 24 Biizondere bepalinqen alqemeen
1. De gebruiker laat, voordat hij de gehuurde ruimte verlaat, in het daarvoor aanwezige
notitieboek, onder vermelding van datum en uur, een ondertekende verklaring achter
over de staat van de ruimte en over eventueel tijdens het gebruik ontstane schade.
Hij stelt binnen 24 uur na vertrek de verantwoordelijke beheerder op de hoogte als
hij/zij ernstig schade en/of een ernstig vieze ruimte heeft moeten achterlaten;
2. Als een gebruiker een ruimte betreedt die naar zijnlhaar oordeel ernstig vuil en/of
beschadigd is, noteert hijlzii de bevindingen op de wijze als aangegeven in lid 1 . De
vorige gebruiker is aansprakelijk voor de kosten van schoonmaak en/of herstel van
een niet schoon en/of met schade achter gelaten gebouw en/of ruimte en de zich
daarin bevindende inventaris voor zover het bestuur daartoe besluit;
3. De hoofdgebruikers en gebruikers worden sleutels en/of iButtons beschikbaar
gesteld. Met de sleutels en/of iButtons kunnen alleen de voor hen beschikbare
ruimten worden betreden. Bij de opening van het Kulturhus worden op basis van een
overeenkomst één of [tegen betaling] meerdere exemplaren beschikbaar gesteld.
Aldus vastgesteld op 19 december 2011 te Oene.